"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"
------------------------------------
แหล่งน้ำการเกษตร

 
  
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่น
“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา ก้าวหน้าด้านสาธารณสุข ”
 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.ควนขนุน
สภาพพื้นที่ เป็นที่เนินและที่ราบลุ่มกระจายทั่วไปมี
ลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน เนื้อที่ โดยประมาณ 39.50
ตารางกิโลเมตร ประชากร รวมได้ทั้งสิ้น 8,468 คน
แยกเป็นผู้ชายจำนวน 4,187 คน ผู้หญิงจำนวน
4,281 คน จำนวน 2,669 ครัวเรือน สภาพทาง
เศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการ ...