Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691476

 
นายวินัย มูสิกะเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
(064-898-9223)
 
นายเศรษฐา ชูดำ
ปลัด อบต.ควนขนุน
(087-295-8949)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลพัฒนา
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา อบต. ควนขนุน
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลังสามปี
การจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การมอบหมายงาน
มอบอำนาจปฏิบัติราชการ
คำสั่งรักษาราชการแทน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ดู : 9) 15 พ.ย. 2565
พ่นหมอกควันลูกน้ำยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน (ดู : 9) 31 ต.ค. 2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (ดู : 22) 21 ต.ค. 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ดู : 23) 12 ต.ค. 2565
รับสมัครค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ACADEMIC CAMP ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 27) 12 ต.ค. 2565
วันพระราชทานธงชาติไทย (ดู : 29) 28 ก.ย. 2565
กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ แหล่งน้ำทะเลพระ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 49) 11 ส.ค. 2565
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ดู : 44) 11 ส.ค. 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดศุภศาสตราราม หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 50) 10 ส.ค. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 65) 6 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจ้งนับ) (ดู : 65) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผลสอบนักเรียน ห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น โครงการพิเศษ “เด็กดีศรีท้องถิ่น” โรงเรียนสตรีพัทลุง (ดู : 115) 10 มี.ค. 2565
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 104) 31 ม.ค. 2565
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 121) 18 ม.ค. 2565
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 115) 30 ธ.ค. 2564
ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เข้ารับโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยระดับประเทศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ดู : 66) 23 ธ.ค. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 122) 30 พ.ย. 2564
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 (ดู : 93) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 171) 16 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ผู้ป่วยติดเตียง)ในช่วงสถานการณ์ (COVID-19) (ดู : 111) 8 พ.ย. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)กรณีกักตัว (ดู : 83) 28 ต.ค. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย/เสี่ยงสูง (ดู : 85) 28 ต.ค. 2564
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 189) 8 ต.ค. 2564
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 149) 7 ต.ค. 2564
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 161) 7 ต.ค. 2564
ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต. (ดู : 140) 7 ต.ค. 2564
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 131) 7 ต.ค. 2564
ประกาศกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 94) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 191) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 141) 6 ต.ค. 2564
การเข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดพัทลุงและเกียรติบัตรการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมจังหวัดหวัดพัทลุงประจำปี 2564 (ดู : 54) 20 ก.ย. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 59) 16 ก.ย. 2564
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (ดู : 54) 9 ก.ย. 2564
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลควนขนุน (ดู : 53) 9 ก.ย. 2564
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลควนขนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 64) 9 ก.ย. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 87) 8 ก.ย. 2564
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 186) 16 ส.ค. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 82) 4 ส.ค. 2564
พิธีเปิดและส่งมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 (ดู : 54) 23 ก.ค. 2564
การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 89) 5 ก.ค. 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ (ดู : 170) 28 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 (ดู : 190) 14 มิ.ย. 2564
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 ประจําป 2564 (ดู : 192) 10 มิ.ย. 2564
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัด (ดู : 67) 27 พ.ค. 2564
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 197) 19 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 383) 12 พ.ค. 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนงดการเดินทาง หรือออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก (ดู : 183) 7 พ.ค. 2564
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ดู : 210) 29 มี.ค. 2564
โครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ปี 2564 (ดู : 56) 26 มี.ค. 2564
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 64) 18 มี.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 (ดู : 168) 3 มี.ค. 2564
อบต.ควนขนุน ชวนคุณประหยัดน้ำเริ่มวันนี้ที่ตัวเรากับ 9 วิธีประหยัดน้ำ (ดู : 374) 1 มี.ค. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 234) 16 ก.พ. 2564
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 57) 25 ม.ค. 2564
กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 232) 5 ม.ค. 2564
วันที่ 23 กันยายน 2563 #องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน #เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ #น้ำคือชีวิต (ดู : 359) 23 ต.ค. 2563
โรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี พ..ศ.2563 (ดู : 246) 30 ก.ย. 2563
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพนางตุง (ดู : 239) 30 ก.ย. 2563
โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลควนขนุนประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 204) 28 ก.ย. 2563
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (ดู : 238) 11 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691476
โทรสาร : 074-691476
E-mail Address : saraban_06930305@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khunkhanun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs