Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691476

 
นายวินัย มูสิกะเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
(064-898-9223)
 
นายเศรษฐา ชูดำ
ปลัด อบต.ควนขนุน
(087-295-8949)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลพัฒนา
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา อบต. ควนขนุน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลังสามปี
การจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ดู : 12) 29 มี.ค. 2564
อบต.ควนขนุน ชวนคุณประหยัดน้ำเริ่มวันนี้ที่ตัวเรากับ 9 วิธีประหยัดน้ำ (ดู : 90) 1 มี.ค. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 11) 16 ก.พ. 2564
กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 21) 5 ม.ค. 2564
วันที่ 23 กันยายน 2563 #องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน #เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ #น้ำคือชีวิต (ดู : 106) 23 ต.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจะออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่จะต้องจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 (ดู : 200) 20 ม.ค. 2563
ทะเบียนภูมิปัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 90) 5 ต.ค. 2562
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันแม่ วันสงกรานต์ (ดู : 72) 20 ก.ย. 2562
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 66) 14 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 (ดู : 62) 14 ก.ย. 2562
กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 2562 (ดู : 61) 14 ก.ย. 2562
โครงการจัดหาอาชีพเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด) ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 (ดู : 57) 24 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2562 (ดู : 55) 9 ส.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน (ดู : 59) 3 ส.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562 (ดู : 62) 23 ก.ค. 2562
กิจกรรมประกวดหญิงงามดอกลำดวนประจำปี 2562 (ดู : 56) 1 ก.ค. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตาใแผนการใช้จ่ายเงอนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 158) 21 มิ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 185) 21 มิ.ย. 2562
แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์แผนไทย (ดู : 54) 18 มิ.ย. 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 75) 9 มี.ค. 2562
ลานกีฬา/สนามกีฬา (ดู : 72) 3 มี.ค. 2562
โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นในครอบครัว (การจักรสานและผูกผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 13-14,17-21,24-26 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ดู : 64) 27 ธ.ค. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชการระดับภาคใต้การแข่งขันทายซิอะไรเอ่ยระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เหรียญทองระดับภาคใต้ (ดู : 203) 26 มิ.ย. 2561
น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 (ดู : 235) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 211) 21 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 211) 10 พ.ค. 2561
เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงวัย ใจเบิกบาน ปี 2561 (ดู : 310) 19 ม.ค. 2561
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง (ดู : 268) 3 พ.ย. 2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2560 (ดู : 159) 20 ก.ย. 2560
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์" ครั้งที่14 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2560 (ดู : 364) 7 เม.ย. 2560
ปั่นจักยาน เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานและส่งเสริมสุขภาพพลานามัย (ดู : 242) 27 มี.ค. 2560
บทความเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 187) 14 มี.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงปฐมาวดี บัวเนียม ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องพิเศษ(เด็กดีศรีท้องถิ่น) เป็นลำดับที่ 10 (ดู : 568) 13 มี.ค. 2560
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 321) 16 ม.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 224) 12 ม.ค. 2560
ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษี (ดู : 196) 1 ม.ค. 2560
ประกาศ กำหนดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและรณรงค์การใช้จักรยาน (ดู : 424) 1 มิ.ย. 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและนักกรีฑา อบต.ควนขนุน ทุกคน (ดู : 334) 7 ส.ค. 2558
ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษี (ดู : 342) 15 พ.ค. 2558
กีฬาต้านยาเสพติด "ควนขนุนสัมพันธ์"ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 (ดู : 385) 14 พ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวตำบลควนขนุนสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดพัทลุง (ดู : 288) 21 เม.ย. 2558
การดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในตำบลควนขนุน (ดู : 444) 20 เม.ย. 2558
ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 (ดู : 322) 22 ธ.ค. 2557
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นำพาครอบครัว อยู่ดีมีสุข (ดู : 296) 24 ก.ค. 2557
ระเบียบการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 253) 24 มิ.ย. 2557
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ดู : 248) 26 พ.ย. 2556
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ (ดู : 248) 14 ส.ค. 2556
เชิญร่วมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ (ดู : 309) 2 ส.ค. 2556
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าพัทลุง พรีเมียร์ลีก ประจำปี 2555 (ดู : 339) 11 พ.ค. 2555
ขอเชิญชมการแข่งโพน ชิงถ้วยพระราชทาน ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554 (ดู : 249) 20 ก.ย. 2554
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต. (ดู : 244) 12 ม.ค. 2554
สวัสดีปีใหม่ 2554 (ดู : 229) 29 ธ.ค. 2553
ข่าวประชาสัมพันธ์ 3 (ดู : 247) 10 มิ.ย. 2553
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691476
โทรสาร : 074-691476
E-mail Address : info@khunkhanun.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khunkhanun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs