Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691476

 
นายเศรษฐา ชูดำ
ปลัด อบต.ควนขนุน
(087-295-8949)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลพัฒนา
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา อบต. ควนขนุน
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลังสามปี
การจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การมอบหมายงาน
มอบอำนาจปฏิบัติราชการ
คำสั่งรักษาราชการแทน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 10) 16 พ.ย. 2564
เลือกตั้งอบต. : เราคนไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง (ดู : 23) 25 ต.ค. 2564
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 46) 8 ต.ค. 2564
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 20) 7 ต.ค. 2564
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 26) 7 ต.ค. 2564
ชุดความรู้และแผนงานจัดการเลือกตั้ง อบต. (ดู : 14) 7 ต.ค. 2564
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 14) 7 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 34) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 22) 6 ต.ค. 2564
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 51) 16 ส.ค. 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ (ดู : 49) 28 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 (ดู : 57) 14 มิ.ย. 2564
การขยายกําหนดเวลาดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 ประจําป 2564 (ดู : 63) 10 มิ.ย. 2564
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 66) 19 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ดู : 226) 12 พ.ค. 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนงดการเดินทาง หรือออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก (ดู : 61) 7 พ.ค. 2564
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ดู : 89) 29 มี.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 (ดู : 42) 3 มี.ค. 2564
อบต.ควนขนุน ชวนคุณประหยัดน้ำเริ่มวันนี้ที่ตัวเรากับ 9 วิธีประหยัดน้ำ (ดู : 206) 1 มี.ค. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 92) 16 ก.พ. 2564
กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 105) 5 ม.ค. 2564
วันที่ 23 กันยายน 2563 #องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน #เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ #น้ำคือชีวิต (ดู : 207) 23 ต.ค. 2563
โรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี พ..ศ.2563 (ดู : 134) 30 ก.ย. 2563
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพนางตุง (ดู : 129) 30 ก.ย. 2563
โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลควนขนุนประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 92) 28 ก.ย. 2563
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (ดู : 125) 11 ก.ย. 2563
กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย (ดู : 122) 11 ก.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 113) 8 ก.ย. 2563
ทะเบียนภูมิปัญญา (ดู : 83) 14 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 204) 11 ส.ค. 2563
โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 129) 30 ก.ค. 2563
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ (ดู : 41) 23 ก.ค. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2563 (ดู : 38) 4 พ.ค. 2563
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 131) 15 เม.ย. 2563
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน (ดู : 81) 18 มี.ค. 2563
โครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน (รุ่นที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 84) 25 ก.พ. 2563
กิจกรรมเปิดตลาดแบ่งปันสร้างสุขประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 115) 18 ก.พ. 2563
โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลควนขนุน (ดู : 168) 26 ม.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจะออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่จะต้องจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 (ดู : 336) 20 ม.ค. 2563
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 81) 7 ม.ค. 2563
ทะเบียนภูมิปัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 177) 5 ต.ค. 2562
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันแม่ วันสงกรานต์ (ดู : 154) 20 ก.ย. 2562
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 132) 14 ก.ย. 2562
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 (ดู : 139) 14 ก.ย. 2562
กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 2562 (ดู : 136) 14 ก.ย. 2562
การลงพื้นที่การยืนยันการแสดงตนรับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 76) 13 ก.ย. 2562
โครงการจัดหาอาชีพเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด) ระหว่างวันที่ 20-21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 (ดู : 126) 24 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันแม่ประจำปี 2562 (ดู : 134) 9 ส.ค. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน (ดู : 132) 3 ส.ค. 2562
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562 (ดู : 127) 23 ก.ค. 2562
กิจกรรมประกวดหญิงงามดอกลำดวนประจำปี 2562 (ดู : 121) 1 ก.ค. 2562
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตาใแผนการใช้จ่ายเงอนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 239) 21 มิ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงินรวมของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 277) 21 มิ.ย. 2562
แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์แผนไทย (ดู : 121) 18 มิ.ย. 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 144) 9 มี.ค. 2562
ลานกีฬา/สนามกีฬา (ดู : 135) 3 มี.ค. 2562
โครงการเมืองคนคุณภาพ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นในครอบครัว (การจักรสานและผูกผ้า) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 13-14,17-21,24-26 ธันวาคม พ.ศ.2561 (ดู : 126) 27 ธ.ค. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนขอชื่นชมและแสดงความยินดี กับเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชการระดับภาคใต้การแข่งขันทายซิอะไรเอ่ยระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เหรียญทองระดับภาคใต้ (ดู : 284) 26 มิ.ย. 2561
น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 (ดู : 314) 8 มิ.ย. 2561
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 292) 21 พ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691476
โทรสาร : 074-691476
E-mail Address : info@khunkhanun.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khunkhanun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs