Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 โทรศัพท์ 074-691476

 
นายวินัย มูสิกะเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
(064-898-9223)
 
นายเศรษฐา ชูดำ
ปลัด อบต.ควนขนุน
(087-295-8949)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 นโยบายการบริหาร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลผู้บริหาร
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการสังคม
 ตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลพัฒนา
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภา อบต. ควนขนุน
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
งานการเจ้าหน้าที่
แผนอัตรากำลังสามปี
การจัดการความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร
มุมงานการเจ้าหน้าที่
การมอบหมายงาน
มอบอำนาจปฏิบัติราชการ
คำสั่งรักษาราชการแทน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ตรวจสอบภายใน
การให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและกองทุน LTC
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (ดู : 12) 25 ต.ค. 2566
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 25) 26 ก.ย. 2566
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด (ดู : 23) 18 ก.ย. 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 25) 13 ก.ย. 2566
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566” (ดู : 41) 14 ส.ค. 2566
แผนการทำหมันให้กับสุนัขในพื้นที่ตำบลควนขนุน (ดู : 36) 21 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) (ดู : 33) 18 ก.ค. 2566
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 34) 14 ก.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 39) 14 มิ.ย. 2566
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 32) 8 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 (ดู : 35) 8 มิ.ย. 2566
คัดกรองโครงการผ่าตัดต้อกระจกโรงพยาบาลเขาชัยสน ปี 2566 (ดู : 34) 7 มิ.ย. 2566
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 38) 2 มิ.ย. 2566
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน (ดู : 38) 16 พ.ค. 2566
โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 (ดู : 39) 12 พ.ค. 2566
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ดู : 35) 3 พ.ค. 2566
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๖ บุคลากรในสังกัด อบต.ควนขนุน (ดู : 48) 28 เม.ย. 2566
ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ดู : 40) 19 เม.ย. 2566
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (ดู : 51) 22 มี.ค. 2566
แจ้งขอยื่นแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (ดู : 50) 20 มี.ค. 2566
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม วิ่ง "ก้าวนี้เพื่อน้อง อ.ร.ว.พัทลุง ครั้งที่ 1" (ดู : 54) 17 มี.ค. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ (ดู : 61) 2 มี.ค. 2566
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ ประจำปี ๒๕๖๖ (ดู : 59) 27 ก.พ. 2566
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 57) 27 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน (ดู : 64) 23 ก.พ. 2566
#ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ (เด็กดีศรีท้องถิ่น) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนสตรีพัทลุง (ดู : 129) 18 ม.ค. 2566
ประกาศ อบต.ควนขนุน เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 (ดู : 71) 12 ม.ค. 2566
ประกาศ อบต.ควนขนุน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พ.ศ.2566 (ดู : 71) 12 ม.ค. 2566
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อส่งเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการคัดเลือกนักเรียน จำนวน ๑ คน ในตำบลควนขนุนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนโครงการพิเศษ (เด็กดีศรีอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง) (ดู : 118) 11 ม.ค. 2566
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น (ดู : 96) 15 พ.ย. 2565
พ่นหมอกควันลูกน้ำยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน (ดู : 96) 31 ต.ค. 2565
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (ดู : 113) 21 ต.ค. 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ดู : 110) 12 ต.ค. 2565
รับสมัครค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ACADEMIC CAMP ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 123) 12 ต.ค. 2565
วันพระราชทานธงชาติไทย (ดู : 112) 28 ก.ย. 2565
กิจกรรที่ส่งเสริมกีฬา ประจำปี 2565 (ดู : 28) 30 ส.ค. 2565
กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ แหล่งน้ำทะเลพระ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 137) 11 ส.ค. 2565
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ดู : 131) 11 ส.ค. 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดศุภศาสตราราม หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 140) 10 ส.ค. 2565
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน (ดู : 31) 22 ก.ค. 2565
โครงการคนควนขนุนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 35) 1 ก.ค. 2565
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ดู : 94) 6 มิ.ย. 2565
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 156) 6 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจ้งนับ) (ดู : 150) 6 มิ.ย. 2565
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี 2565 (ดู : 30) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผลสอบนักเรียน ห้องเรียนเด็กดีศรีท้องถิ่น โครงการพิเศษ “เด็กดีศรีท้องถิ่น” โรงเรียนสตรีพัทลุง (ดู : 225) 10 มี.ค. 2565
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 197) 31 ม.ค. 2565
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 220) 18 ม.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 29) 4 ม.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา (ดู : 27) 4 ม.ค. 2565
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย (ดู : 27) 4 ม.ค. 2565
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 206) 30 ธ.ค. 2564
ชมรมผู้สูงอายุตำบลควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เข้ารับโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยระดับประเทศ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ดู : 153) 23 ธ.ค. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย (ดู : 211) 30 พ.ย. 2564
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 (ดู : 181) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 254) 16 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต(ผู้ป่วยติดเตียง)ในช่วงสถานการณ์ (COVID-19) (ดู : 196) 8 พ.ย. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)กรณีกักตัว (ดู : 166) 28 ต.ค. 2564
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัวผู้สัมผัสผู้ป่วย/เสี่ยงสูง (ดู : 169) 28 ต.ค. 2564
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (ดู : 282) 8 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  เลขที่ 210 หมู่ที่ 6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 
โทรศัพท์ : 074-691476
โทรสาร : 074-691476
E-mail Address : saraban_06930305@dla.go.th
 
   Copyright © 2019. www.khunkhanun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs