แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งน้ำทะเลพระ ตำบลควนขนุน
344
6 พฤษภาคม 2565

แหล่งน้ำทะเลพระ ตำบลควนขนุน