กองคลัง
 • นางสุชล จันทมณี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวรัตนา จันจีน

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางบังอร คชสิงห์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวปิยะดา มุสิกิม

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางจันทรา เนียมบุญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาววิมลวรรณ ธรรมภิบาลอุดม

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวอุไรวรรณ ไข่แก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการฃำนาญงาน

 • นางอำไพ ช่วยชู

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจำ)

 • นางสาวสุภาพร หมวดสงค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายเดชา บุบผะเรณู

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

 • นางสาวเพยาว์ น้อยมูสิก

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวอรญา ช่วยชู

  คนงานทั่วไป