กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายชุมนุม ช่วยคุณูปการ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • นายมานะ กิตติเลิศ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสาวสุธารา เมืองสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นายณัฐพล สามี

  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 • นางกชพรรณ เมืองสง

  ครูชำนาญการ

 • นางสาวสีไพร ช่วยเล็ก

  ครูชำนาญการ

 • นางสาวสุกิจ พิมสาย

  ครู

 • นางคุณัญญา เมืองสง

  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • นางสาวกรชวัล คงชู

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวภากฤษรดา เอียดสั้น

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวปรวรรณ เหล่าทอง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางวรดานี ศิลปพงศ์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นางสาวจิตตรัตนา ศิริรัตน์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นายนัยเนตร นวลขาว

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

 • นางสาวจุรีรัตน์ เกตุนิ่ม

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางเรวดี คงทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวบุญยวรรณ วรพันธ์

  คนงานทั่วไป

 • นายอรรถสิทธิ์ ฤทธิ์ชู

  คนงานทั่วไป