กองสวัสดิการสังคม
 • นางสาวนาตยา มานพพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางจีรนันท์ สุขมาตย์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวอภิฏฐา สุบรรณพันธ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวเฉลิมขวัญ นวลเกลี้ยง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกันตินันท์ บุตรสว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายปฎิภาณ ทองขาว

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวสุกฤตา จันทร์หนู

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวศดานันท์ สโมลี

  คนงานทั่วไป