คณะผู้บริหาร
 • นายวินัย มูสิกะเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน <BR>064-8989223

 • นายวรายุทธ เมืองสง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน <BR>091-0478634

 • นางสมจิตร สามี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน <BR>097-9424214

 • นายเสถียร เพ็ชรย้อย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน <BR>081-0992613