หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายเศรษฐา ชูดำ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน <BR>087-2958949

 • นางสาวสุพัตรา ชูกลิ่น

  หัวหน้าสำนักปลัด <BR>087-0964319

 • นางสุชล จันทมณี

  ผู้อำนวยการกองคลัง <BR>088-4881379

 • นายประชา นุ่มจันทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง <BR>084-8603148

 • นายชุมนุม ช่วยคุณูปการ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <BR>089-2956896

 • นางสาวนาตยา มานพพันธ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม <BR>084-8440976