ตรวจสอบภายใน
  • นายเศรษฐา ชูดำ

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  • นางสุมาลี ชูแสง

    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ