มัลติมีเดีย
ท่องเที่ยว อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8 กุมภาพันธ์ 2562