สำนักปลัด
 • นายเศรษฐา ชูดำ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

 • นางสาวสุพัตรา ชูกลิ่น

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวิตรี รามจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวภัทรา คงคานนท์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายฐานัส ขวัญกลับ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวภรณ์พรรณ บุญเผือก

  นิติกรชำนาญการ

 • นายณัฐสิทธิ์ ขุนราม

  ภารโรง ลูกจ้างประจำ

 • นางอมรรัตน์ มากสวัสดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเอกราช ชะหนู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวดารณี ตุเทพ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายปรีชา ใหม่อ่อน

  คนงานทั่วไป

 • นางพรรณี นวลขาว

  คนงานทั่วไป

 • นายบรรหาร นวลขาว

  คนงานทั่วไป

 • นายจักรกฤษ ดำยศ

  คนงานทั่วไป

 • นางสาววิไลลักษณ์ แก้วไข่

  คนงานทั่วไป

 • นางมะลิวัลย์ สุดใหม่

  คนงานทั่วไป