กิจกรรม : การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อรับมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.ควนขนุน