สมาชิก อบต.
 • นายผัน เศียรอุ่น

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

 • นายเอกวิทย์ ขำแก้ว

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

 • นางนิตยา พรมศิลา

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

 • นางจุฑามาศ สุวรรณ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 1

 • นายวิโรจน์ ทองขาว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 2

 • นายศักดิ์ดา ดำเกลี้ยง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 3

 • นายผัน เศียรอุ่น

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 4

 • นายสมพร คงอ่อน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 5

 • นางนิตยา พรมศิลา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 6

 • นายอธิวัฒน์ จุลรอด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 7

 • นายมานิตย์ สโมลี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 8

 • นายชำนาญ เพชรคง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน หมู่ที่ 9

 • นายเอกวิทย์ ขำแก้ว

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10