ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา
330
9 กันยายน 2565

วันที่  9 กันยายน  2565  นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อ.เมือง จ.ยะลา ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรมน้ำคือชีวิต