ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร นำโดย นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
342
12 มกราคม 2566

คณะผู้บริหาร นำโดย นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น