ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570
337
31 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่  29   มีนาคม  2566  เวลา  13.30 น. นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีตัวแทนจากชาวบ้าน  ผู้นำชุมชนในตำบลควนขนุนเข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา  มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมภายใต้หลักประชารัฐ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ   ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง