ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566
323
2 มิถุนายน 2566

ประมวลภาพกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน(Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน