ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน
330
22 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน กล่าวต้อนรับนายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน และมอบวุฒิบัตร อพม. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง