ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
1282
28 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2566  นายวินัย  มูสิกกะเจริญ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง  ประจำปี พ.ศ. 2566  แก่นายสมบูรณ์  เต็มชื่น      นายอำเภอเขาชัยสน ผู้อำนวยการศูนย์อปพรอำเภอเขาชัยสน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่  22 - 26 พฤษภาคม 2566 เพื่อจะได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  ตลอดจนรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อจะได้เป็นกำลังสนับสนุนของทางราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป