ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
1303
28 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมาชิกสภาตำบล อบต.ควนขนุน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดพัทลุง และนางมธุภาณี  เจ้ยชุม  ผู้พิพากษาศาลสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง อดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน