ภาพกิจกรรม
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566
1288
31 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง  ประทุม และคณะติดตามประเมินผลโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  2566 ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง