ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
337
11 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2566 นายวินัย  มูสิกะเจริญ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มอบหมายให้นางสาว        สุพัตรา  ชูกลิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลควนขนุน เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  (11 เมษายน 2566 - 17 เมษายน 2566) ณ ศูนย์จราจรท่านางพรหมหมู่ที่ 2 ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง