ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
967
22 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ควนขนุน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 1 ครอบครัว ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นผู้มอบการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและการดำรงชีพแก่ผู้รนับทุนต่อไป