ภาพกิจกรรม
ข้อตกลง MOU การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ศ. 2567
964
19 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2567 นายวินัย  มูสิกะเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขระหว่างโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ โดย นางกรธิดา  สงนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์  กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยนายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน