ภาพกิจกรรม
ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy
968
15 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567  นายวินัย  มูสิกะเจริญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างในสังกัดอบต.ควนขนุน เพื่อทำความเข้าใจและรับมอบนโยบาย No Gift Policy  เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างสุจริต มีความโปร่งใส และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์สร้างค่านิยมองค์กรที่มีความสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน โดยกำหนดให้บุคลากรของ อบต.ควนขนุนได้ถือปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด