ภาพกิจกรรม
อบต.ควนขนุนเข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พ.ศ.2567
964
19 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นายวินัย  มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวภรณ์พรรณ  บุญเผือก นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ พ.ศ. พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง โดยร่วมรับฟังการอภิปรายเรื่อง" แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567