ภาพกิจกรรม
เมื่ออวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการซ่อมบ้านนางเสงี่ยม ขุนชิต ซึ่งอยู่ในโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน
27
20 พฤศจิกายน 2560

 เมื่ออวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 กองช่างเทศบาลตำบลควนขนุน
ออกบริการซ่อมบ้านนางเสงี่ยม ขุนชิต ซึ่งอยู่ในโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลควนขนุน