ภาพกิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน
26
1 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ได้เรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง(สมาชิก อบต./หัวหน้าส่วนฯ) ปรึกษาหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง