ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ควนขนุน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อบต.ควนขนุน
33
2 กุมภาพันธ์ 2561

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ควนขนุน ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน อบต.ควนขนุน