ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561
31
23 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2561  เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมฯ