ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชนและคณะสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ติดตามผลการดำเนินโครงการ งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
30
12 มีนาคม 2561

คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชนและคณะสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ติดตามผลการดำเนินโครงการ งบประมาณกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน