ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้ง ตำบลควนขนุน
30 พฤศจิกายน 542

0


      ที่ตั้ง  ตำบลควนขนุน  เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ประกอบไปด้วย  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

 หมู่ที่  1

บ้านนาหยา

 หมู่ที่  2

บ้านท่านางพรหม

 หมู่ที่  3

บ้านท่าลาด

 หมู่ที่  4

บ้านแหลมแชง

 หมู่ที่  5

บ้านควนสามโพธิ์

 หมู่ที่  6

บ้านควนขนุน

 หมู่ที่  7

บ้านป่าเล

 หมู่ที่  8

บ้านไสนายขัน

 หมู่ที่  9

บ้านชุมประดิษฐ์

 หมู่ที่  10

บ้านต้นปรง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

ทิศใต้  

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ทิศตะวันตก

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาโหนด

ทิศตะวันออก

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

 

สภาพพื้นที่ตำบลบควนขนุน
30 พฤศจิกายน 542

0


      สภาพพื้นที่ เป็นที่เนินและที่ราบลุ่มกระจายทั่วไปมีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน  เนื้อที่  โดยประมาณ  39.50  ตารางกิโลเมตร
ประชากร  ทั้งสิ้น  8,487  คน  แยกเป็นชาย  4,130  คน  หญิง  4,357  คน  จำนวน  3,219  ครัวเรือน  จำแนกได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร
ชาย(คน)

จำนวนประชากร
หญิง(คน)

รวม
(คน)

จำนวนครัวเรือน
(หลังคาเรือน)

1

บ้านนาหยา  

625

601

1,226

559

2

บ้านท่านางพรหม 

347

385

732

280

3

บ้านท่าลาด 

362

279

541

239

4

บ้านแหลมแชง 

547

501

1,048

367

5

บ้านควนสามโพธิ์ 

704

715

1,419

501

6

บ้านควนขนุน

473

538

1,011

374

7

 บ้านป่าเล  

320

376

696

265

8

บ้านไสนายขัน  

418

458 

876

333

9

บ้านชุมประดิษฐ์ 

182

181

363

110

10

บ้านต้นปรง  

252

323

575

191

ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน
 ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรองลงมาคืออาชีพค้าขาย
 
 ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร  
      ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลควนขนุน  มีการปลูกยางพารา  ข้าว  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชผัก/พืชไร่
     พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก คือ  ข้าวเล็บนก, ข้าวชัยนาท, ข้าวขาวเบตง และข้าวมาเลแดง
     หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน  

   หน่วยธุรกิจ

จำนวน(แห่ง)

   โรงสีข้าว

7

   ร้านค้าปลีก 

28

   ร้านซ่อมจักรยานยนต์  

4

   สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

4

   ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 

2

   เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์

1

   บ้านเช่า

6

   อุตสาหกรรมในครัวเรือน

1

   โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

5

   ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 

1

   ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์  

2

   ปั๊มน้ำมันให้เช่า

1

 

สภาพทางสังคม
30 พฤศจิกายน 542

0


การศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจำแนกได้ ดังนี้ 
           ระดับอนุบาล  จำนวน  3  แห่ง  ประกอบด้วย
             -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม  (หมู่ที่  2)
             -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด      (หมู่ที่  3)
             -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม  (หมู่ที่  5)
            ระดับประถมศึกษา จำนวน  6  แห่ง  ประกอบด้วย
             -โรงเรียนวัดท่านางพรหม  (หมู่ที่  2)
             -โรงเรียนบ้านท่าลาด      (หมู่ที่  3)
             -โรงเรียนวัดโพธิยาราม  (หมู่ที่  4)
             -โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์  (หมู่ที่  5)
             -โรงเรียนบ้านไสนายขัน   (หมู่ที่  8)
             -โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์   (หมู่ที่  9)
             สถาบันและองค์กรทางศาสนาวัด  5  แห่ง  ประกอบด้วย
             -วัดท่านางพรหม  (ตั้งอยู่หมู่ที่  2)
             -วัดท่าลาด        (ตั้งอยู่หมู่ที่  3 )
             -วัดโพธิญาณวราราม  (ตั้งอยู่หมู่ที่  4)
             -วัดควนสามโพธิ์  (ตั้งอยู่หมู่ที่  5)
             -วัดชุมประดิษฐ์   (ตั้งอยู่หมู่ที่  9)
      การสาธารณสุข
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำตำบล  3  แห่ง  ประกอบด้วย
            -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด    (หมู่ที่  3)
            -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา    (หมู่ที่  1)
            -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน (หมู่ที่  8)
             อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

การบริการพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


การคมนาคม  มีถนนเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านแต่ส่วนมากยังเป็นถนนลูกรังและหินผุ  มีถนนลาดยางเชื่อมต่อถนนเอเชีย (หมายเลข  4)

การไฟฟ้า      ประชากรได้ใช้กระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน 

ศักยภาพในตำบล
30 พฤศจิกายน 542

0


ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
            คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
                 ควนขนุนถิ่นคนดี       บารมีหลวงพ่อทุ่ม
                 อาจารย์ชุมพระพัฒนา  ทะเลพระแหล่งชุ่มน้ำ
                 ดีงามวัฒนธรรม         เกษตรกรรมยั่งยืน
            จำนวนบุคลากร
       โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบไปด้วย  ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาฝ่ายบริหาร  และฝ่ายราชการประจำ
            สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ประกอบด้วยสมาชิก  10  คน

ศักยภาพของพื้นที่
30 พฤศจิกายน 542

0


ศักยภาพของพื้นที่  (จุดเด่นของพื้นที่)
             1.1 ตำบลควนขนุน มีพื้นที่ทั้งหมด  39.50ตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา  ทำสวนยางพารา  และเลี้ยงสัตว์
             1.2 ตำบลควนขนุนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงคือแหล่งน้ำทะเลพระ