ภาพกิจกรรม
อบต.ควนขนุน ลงพื้นที่ตำบลควนขนุน เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อบต.ควนขนุน ลงพื้นที่ตำบลควนขนุน เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

322

21 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

323

25 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

324

19 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

324

1 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา อบต.ควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมสภา อบต.ควนขนุน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

323

22 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

322

25 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันมาฆบูชา

กิจกรรมวันมาฆบูชา

322

25 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ประเภทชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564

พิธีมอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบดีเด่น ประเภทชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564

322

30 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

323

25 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564

ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2564

322

13 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

กิจกรรมรณรงค์และจัดนิทรรศการในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

322

5 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
รับรางวัลตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 6563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องครบ 2 ปี ผ่านเกณฑ์ 100%

รับรางวัลตำบลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 6563 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์อย่างต่อเนื่องครบ 2 ปี ผ่านเกณฑ์ 100%

322

30 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

322

29 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยพนักงาน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

323

23 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

324

13 ตุลาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ

323

1 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ "พลังชุมชน  สร้างถนนปลอดภัย"

โครงการ "พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย"

323

27 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
การตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

325

23 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายท่าลาด - ไสนายขัน

กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายท่าลาด - ไสนายขัน

322

21 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และประชาชนทั่วไป

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และประชาชนทั่วไป

325

10 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...