ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดศุภศาสตราราม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดศุภศาสตราราม ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

332

6 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

332

29 พฤศจิกายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าชี  อ.บ้านนาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

337

31 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จ.สงขลา

328

15 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา

329

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลควนขนุน

329

22 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย

โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย

327

12 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคนควนขนุนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการคนควนขนุนร่วมใจใส่ใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23

1 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี 2565

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี 2565

21

2 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี 2565

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนควนขนุนวัยใส ผู้สูงวัยเบิกบาน ประจำปี 2565

19

2 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

22

12 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

21

12 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

22

18 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวในบริเวณวัด

หน่วยงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวในบริเวณวัด

322

14 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมร่วมกันหารือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

กิจกรรมร่วมกันหารือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

325

4 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.ควนขนุน ลงตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงไก่ นางพิมพ์นภา  เนียมบุญ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.ควนขนุน ลงตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงไก่ นางพิมพ์นภา เนียมบุญ

323

22 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลควนขนุน ประจำปี 2565

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตำบลควนขนุน ประจำปี 2565

19

21 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ควนขนุน ลงพื้นที่ตำบลควนขนุน เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อบต.ควนขนุน ลงพื้นที่ตำบลควนขนุน เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

322

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ควนขนุน ลงพื้นที่ตำบลควนขนุน เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อบต.ควนขนุน ลงพื้นที่ตำบลควนขนุน เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

322

12 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20

31 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...