ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การตรวจประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

938

23 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายท่าลาด - ไสนายขัน

กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายท่าลาด - ไสนายขัน

930

21 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และประชาชนทั่วไป

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน และประชาชนทั่วไป

939

10 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

633

21 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓

633

22 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

กิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

635

4 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ควนขนุน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ควนขนุน

634

29 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

634

21 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันฉัตรมงคล 2563

วันฉัตรมงคล 2563

632

7 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

635

25 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน

629

18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2563

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2563

635

13 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

939

6 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

630

20 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจะออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่จะต้องจัดเก็บในปี พ.ศ.2563

ประชาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจะออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่จะต้องจัดเก็บในปี พ.ศ.2563

1844

20 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับ​พระราชทาน​พระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​และ​สมเด็จ​พระนาง​เจ้า​ฯพระบรมราชินี​

พิธีรับ​พระราชทาน​พระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​และ​สมเด็จ​พระนาง​เจ้า​ฯพระบรมราชินี​

634

18 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562

1846

16 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง

635

10 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ค่ายเยาวชนคนกีฬา ตำบลควนขนุน 2562

ค่ายเยาวชนคนกีฬา ตำบลควนขนุน 2562

636

20 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

632

18 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...