ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

323

21 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓

321

22 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

กิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

322

4 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ควนขนุน

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ควนขนุน

323

29 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

322

21 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
วันฉัตรมงคล 2563

วันฉัตรมงคล 2563

321

7 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)

323

25 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลควนขนุน

323

18 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2563

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2563

323

13 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

323

6 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

322

20 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ประชาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจะออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่จะต้องจัดเก็บในปี พ.ศ.2563

ประชาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุนจะออกดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลป้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายที่จะต้องจัดเก็บในปี พ.ศ.2563

322

20 มกราคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับ​พระราชทาน​พระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​และ​สมเด็จ​พระนาง​เจ้า​ฯพระบรมราชินี​

พิธีรับ​พระราชทาน​พระบรมฉายาลักษณ์​พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​และ​สมเด็จ​พระนาง​เจ้า​ฯพระบรมราชินี​

325

18 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562

324

16 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง

324

10 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ค่ายเยาวชนคนกีฬา ตำบลควนขนุน 2562

ค่ายเยาวชนคนกีฬา ตำบลควนขนุน 2562

323

20 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

323

18 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

โครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน

323

13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

322

10 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

323

3 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...